Krajinářská tvorba na panství rodiny Silva Tarouců

František Josef II. Silva Tarouca (1858-1936)
Čechy pod Kosířem

Park u zámku v obci Čechy pod Kosířem leží na Moravě – uprostřed Hané. Prvý majitel Emanuel Tellez hrabě SILVA Tarouca (1694-1771) zakoupil celé panství (1768), zahrnující v okolí statky: Krakovec, Drahanice, Služín, Jesenec, Bohuslavice, Strážisko. Již toto samotné malebné okolí bylo přírodním parkem. Vlastní park vznikal v blízkosti zámku, který byl v r. 1846 upraven, tak jako ho nyní známe. Celá řada generací zde – a ve Vídni – žila, byl vybudován zahradní pavilon pro Josefa Mánesa nebo statek Gabrielov (Nový Dvůr, zbourán 1989). Bohatý společenský život máme doložený za Františka Josefa II., který zaslouží větší pozornost.

O Parku

Již v roce 1894 vydal František Josef II Silva Tarouca drobný spis: Der Park – eine Studie, v němž popisuje myšlenky cenné pro zakladatele parků a kterou uvádí takto:
Die Darstellung des Schönen nennen wir die Kunst. Was aber ist das Schöne?
Zobrazování krásy nazýváme uměním. Co je však krása?

Pulcherito est unitas in varietate
(cf. A. E. Silva Tarouca 1911, který zcela určitě práce staršího bratra důvěrně znal!)
Krásno je jednota růzností

Na začátku prvé části je citát Schillera:
Eng ist die Welt, doch das Gehirn ist weit. Svět je omezený, myšlení nezná mezí.

 1. Was ist ein Park? Co je park?
 2. Was will ich? Co chci – a o co usiluji?
 3. Der Baum liegt da, und jetzt möchte man um ihn weinen…
  Strom zde leží a nyní nad ním můžeme plakat…
 4. Hässlichkeit schlägt die Schönheit todt, Geschmacklosigkeit aber ermordet sie.
  Ošklivost krásu umrtvuje, nedostatek vkusu ji však vraždí.
 5. Sie glauben nicht, wie wenig Menschen es wissen, dass das Wasser bergab fliesst…
  Věříte – jak málo lidí ví, že voda z hora dolů teče…
 6. Der erste Park, das war das Paradies. Der erste und der schönste.
  Prvním parkem byl Ráj – prvým a nejkrásnějším.

Pulcherito – O krásnu (1922–1936)

Rukopis je uveden myšlenkou:
Kunst – ist und bleibt das Eine: Die Darstellung des Schönen
Umění – je a zůstane zobrazením krásna

Pro seznámení – před studiem celého původního rukopisu, uvádíme alespoň obsah, založený na třech hlavních částech:

 1. Die Wege
  Cesty
  A. Also erstens: Die Landschaft diktiert den Weg
  Především: Krajina určuje cestu
  B. Zweitens: Der Weg beeinflusst den künstlerischen Eingriff in die Landschaftserscheinung
  Rovněž: Cesta ovlivňuje umělecké pojetí krajinářské tvorby
 2. Das Wachstum
  Růst
  A. Dieses Büchlein wäre für die Katze geschrieben
  Tato knížečka byla pro kočky napsána
  B. Wachsen: Was ist das? Weisst Du’s? Ein paar Winke: 1. Art; 2. Form; 3. Grösse; 4. Standort
  Růst: Co to je? Zdalipak to víš? Pár hledisek: 1. druh; 2. forma; 3. velikost; 4. stanoviště
 3. Die Pflanzung
  Výsadby
  A. Wie Jak
  B. Was Co
  C. Wo Kde

Cenná je rovněž monografie rodu:
Die SILVAS in Oesterreich. Ein Beitrag zur Geschichte dieses Hauses (Wien 1899), která vytvořila základní obraz celé rodiny a jejich zásluh.

Ovšem mimořádným překvapením byl rukopis:
Kunst – ist und bleibt das Eine: Die Darstellung des Schönen
Umění – je a zůstane zobrazením krásna
Rukopis vznikal podle poznámek v letech 1922-1936. Připomeňme si, že mladší bratr Arnošt Emanuel Silva Tarouca (1860-1936) získal sňatkem (1885) panství Průhonice, kde buduje přírodní a krajinářský park.

Zatímco Arnošt Emanuel položil základy praktické dendrologie, nezbytné pro zahradní tvorbu, věnuje František Josef II. pozornost obecným myšlenkám. Celoživotní dílo Františka Josefa II. musíme ještě objevovat, především je cenné tím, že vznikalo v době, kdy u nás i v Evropě bylo takových obecných studií málo.

Postranní panel